Artikel 1:   Definities

Artikel 2:   Toepassing

Artikel 3:   Wijziging van deze algemene voorwaarden

Artikel 4:   Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 5:   Offertes

Artikel 6:   Duur van de overeenkomst

Artikel 7:   Bevestiging en aanvaarding van de opdracht /totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8:   Levering, risico-overgang, keuring

Artikel 9:   Wijziging van de opdracht

Artikel 10:  Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

Artikel 11:  Uitvoering van de opdracht

Artikel 12:  Uitbesteding aan derden

Artikel 13:  Bijkomende kosten

Artikel 14:  Ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst

Artikel 15:  Prijzen / Vergoeding

Artikel 16:  Betalingen

Artikel 17:  Emballagekosten

Artikel 18:  Verzuim, proceskosten en buitengerechtelijke kosten

Artikel 19:  Incassokosten

Artikel 20:  Opschorting, staking en ontbinding

Artikel 21:  Overmacht

Artikel 22:  Aansprakelijkheid

Artikel 23:  Reclames

Artikel 24:  Garantie

Artikel 25:  Eigendomsvoorbehoud

Artikel 26:  Retentierecht

Artikel 27:  Geheimhoudingsplicht

Artikel 28:  Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

 

 

 

 

Artikel 1          Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier:

De besloten vennootschap Nieuwkoop B.V., gevestigd te Aalsmeer, ingeschreven onder nummer 34107829 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te  Amsterdam.

 

Afnemer:

De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die leverancier de opdracht heeft gegeven en daarmee partij is bij de overeenkomst.

 

Overeenkomst:

De overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen afnemer en leverancier dat leverancier de opdracht van afnemer zal uitvoeren.

 

Opdracht:

Een verzoek van afnemer aan leverancier tot het  verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten of vervaardigen van zaken al dan niet het mondeling adviseren alsmede alle (rechts-) handelingen die noodzakelijk zijn ten uitvoering van die opdracht. Deze ontstaat nadien de afnemer hierom heeft verzocht.

 

Zaken:

De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.

Offerte:

De schriftelijke, aan de afnemer verstrekte, begroting /indicatie van de kosten verbonden aan de opdracht.

Derden:

Degene die in opdracht van afnemer of leverancier de opdracht geheel of gedeeltelijk dienen uit te voeren of hebben uitgevoerd, alsmede samenwerkende partijen van leverancier.

Schriftelijk:

Zolang de identiteit van de afzender voldoende vastgesteld kan worden, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail en chat gesprekken als schriftelijk beschouwd. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de afnemer.

Artikel 2 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, overeenstemmingen, aanbiedingen van leverancier. Alsmede alle werkzaamheden, al dan niet schriftelijk overeengekomen, verricht ten behoeve van de opdracht.
 2. Deze algemene voorwaarden worden aan elke afnemer schriftelijk ter hand gesteld, ter inzage geplaatst op de website van leverancier en is desgewenst in te zien bij de kamer van koophandel te Amsterdam.
 3. Middels de aanname van de ter hand stelling verondersteld leverancier dat afnemer de voorwaarden heeft aanvaard.
 4. Ter ondersteuning van het in lid 3 genoemde kan het zo zijn dat leverancier van afnemer verlangd op diens offerte een handtekening te plaatsen ter schriftelijke bevestiging dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.
 5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Eerdere afwijkingen op deze voorwaarden geven afnemer bij een latere opdracht niet het recht om zich op die afwijking te beroepen.
 7. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier voor uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 8. Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de afspraken tussen afnemer en leverancier prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. De leverancier behoudt het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking aan afnemer, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.
 3. Indien afnemer een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 4: Algemene inkoopvoorwaarden

 1. Afnemer dient van leverancier een schriftelijk akkoord te hebben ontvangen inzake diens algemene inkoopvoorwaarden.
 2. Indien de leverancier niet schriftelijk akkoord is gegaan met de algemene inkoopvoorwaarden van afnemer, of deze in strijdt zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 

 

Artikel 5 Offertes

 1. De door leverancier gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
 2. Tenzij anders nadrukkelijk en schriftelijk vermeldt is de geldigheid van de offertes beperkt tot veertien dagen. Na het verstrijken van deze termijn behoudt leverancier het recht om de offerte te verhogen met ten minste tien procent.
 3. Indien er tijdens de termijn, zoals vermeldt in lid 2, onvoorziene veranderingen plaatsvinden behoudt leverancier het recht om de offerte te wijzigen. leverancier zal afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Op de factuur en offerte vermelde prijzen zijn exclusief de btw, heffingen van overheidswege en eventuele emballage.
 5. Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan de afnemer zich niet bij toekomstige opdrachten beroepen op tarieven en aanbiedingen vermeldt op een eerder aangegeven offerte.
 6. Indien de leverancier besluit op gronden zoals vermeld in lid 3 de offerte te wijzigen zal hij de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk berichtten.
 7. De afnemer accepteert het risico dat de offerte een begroting / prijsindicatie is. Overschrijdingen van deze indicatie tot 15% behoeven dan ook niet aan afnemer gemeld te worden.
 8. De afnemer accepteert het risico dat de prijsindicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van leverancier, die benodigd zijn om de opdracht te voltooien.
 9. Indien de verkoopvoorwaarden van derden, zoals vermeldt in lid 8, in strijdt zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt in principe per opdracht aangegaan.
 2. Indien er sprake is van een langdurige overeenkomst dient na elke levering dat deel van de opdracht te zijn voltooid.
 3. Indien de opdracht van levering voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk op de overeenkomst te worden vermeld.
 4. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de afnemer geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, zal de overeenkomst gelijk eenzelfde duur worden verlengd.
 5. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beëindigd.
 6. De opzegtermijn bedraagt voor consumenten dertig dagen en voor zakelijke afnemers drie maanden.
 7. Zo lang geen der partijen de overeenkomst beëindigt of ontbind zal er sprake zijn van een overeenkomst.

 

Artikel 7 Bevestiging en aanvaarding van de opdracht / totstandkoming van de overeenkomst

 1. De afnemer kan alleen schriftelijk de opdracht verstrekken.
 2. De leverancier zal ter bevestiging van de opdracht een bevestiging sturen naar de afnemer. Indien de afnemer hierop geen bezwaar/aanpassingen retourneert aan leverancier, gaat de leverancier ervan uit dat afnemer akkoord is gegaan en dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Indien de afnemer geen bezwaar/aanpassingen heeft geretourneerd en zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
 4. De afnemer dient diens bezwaar/aanpassingen binnen twaalf uur naar leverancier te zenden, mits er sprake is van een spoedopdracht welke binnen deze tijd volbracht moet zijn. In dat geval komt het risico van miscommunicatie voor rekening van afnemer.
 5. De leverancier dient wederom schriftelijk akkoord te zijn gegaan met het bezwaar/aanpassingen verzocht door afnemer. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden.
 6. De leverancier behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.
 7. De leverancier is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.
 8. Indien er sprake is van een acute situatie waardoor er snel opgetreden moet worden door leverancier kan ook zonder de bevestiging een overeenkomst tot stand komen.

 

Artikel 8 Levering, risico-overgang, keuring

 1. De levering en verzekering van de zaken dienen vanaf het moment dat de zaken het distributiecentrum van leverancier hebben verlaten voor rekening van afnemer te komen.
 2. De levering vindt plaats op het moment dat de zaken het distributiecentrum van leverancier verlaten.
 3. Indien de leverancier zorg draagt voor het transport van de zaken, laat dat de vorige leden onverlet.
 4. De leverancier geeft de aanwijzing op welke wijze het transport het beste kan geschieden. Aangezien het transport voor rekening en risico van afnemer komen, heeft afnemer het laatste woord.
 5. Afnemer dient er voor zorg te dragen dat bij de levering de zaken direct in ontvangst genomen worden en dat er direct ruimte is om te lossen. Indien leverancier van de transporteur een rekening krijgt voor het wachten zal leverancier deze bij afnemer in rekening brengen.
 6. Vanaf het moment dat de zaken voor rekening en risico zijn voor afnemer dient deze zorg te dragen voor een verzekering welke tenminste de risico’s van beschadiging, diefstal en/of het verlies van de zaken dekt.
 7. Indien de leverancier zorg draagt voor de transportverzekering laat dat de leden 1 en 2 onverlet.
 8. De leveringstijd vangt aan, of wordt geacht te zijn aangevangen, na ontvangst door de leverancier van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden en eventuele aanbetalingen en/of zekerheden.
 9. Leverancier zal conform de overeenkomst leveren.
 10. Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de levering voldoet aan de overeenkomst.
 11. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken van de levering dienen binnen 48 uur door afnemer aan leverancier bekend te zijn gemaakt onder begeleiding van foto’s.
 12. Reclames met betrekking tot onzichtbare gebreken van de levering dienen binnen 168 uur door afnemer aan leverancier bekend te zijn gemaakt.
 13. De reclames dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd door afnemer te worden ingediend, opdat leverancier in staat is adequaat te reageren.
 14. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de levering te komen bezichtigen.
 15. Het recht van reclame voor afnemer vervalt indien deze leverancier niet de gelegenheid, zoals bedongen in lid 13, geeft.
 16. Indien afnemer een zending terug wil sturen naar leverancier dient deze daarvoor schriftelijke goedkeuring van leverancier te hebben. De kosten en risico’s daaraan verbonden komen voor rekening van afnemer.
 17. De afnemer vrijwaart leverancier van elke aansprakelijkheid die afnemer, of derden, lijdt ten gevolge van het wijzigen van de leveringstijd.
 18. Indien leverancier niet in staat blijkt te zijn conform de leveringstermijn te leveren zal afnemer alvorens een schriftelijke ingebrekestelling leverancier sommeren en een redelijke termijn van dertig dagen geven om als nog de levering te leveren. Dat laat onverlet de betalingsverplichtingen en afnameverplichting van afnemer.
 19. De afnemer dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan leverancier te leveren die de leverancier daarvoor nodig acht, thans waarvan de afnemer behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht. Niet nakoming van dit lid kan opschorting of annulering van de overeenkomst als gevolg hebben.
 20. De leverancier zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is, om de opdracht binnen de indicatieve opgegeven leveringstermijn uit te voeren.
 21. Indien bestelde goederen opgehaald zouden worden, na het verstrijken van de leveringstermijn en de berichtgeving van leverancier dat de goederen gereed staan, niet door de afnemer zijn opgehaald worden die voor rekening en risico voor afnemer opgeslagen.

 

Artikel 9 Wijziging van de opdracht

 1. Leverancier heeft het recht om de verpakking waarin de zaken worden verstuurd naar afnemer te wijzigen of aan te passen. Dit is geen wijziging in de zin van dit artikel en zal door afnemer geaccepteerd worden.
 2. Afnemer is zich er van bewust dat indien deze verzoekt om een advies of het vervaardigen van zaak en de afnemer nieuwe informatie verstrekt hiermee de opdracht wordt gewijzigd.
 3. De afnemer dient de kosten verbonden aan de wijziging van de opdracht voor diens rekening te nemen.
 4. Indien er schriftelijk een leveringstermijn overeengekomen is dient de afnemer het risico te aanvaarden dat door de wijziging de overeengekomen levertijd overschreden wordt.

 

Artikel 10 Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Indien de afnemer de opdracht annuleert of tussentijds beëindigd zal leverancier alle gemaakte kosten, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van twintig procent aan afnemer in rekening brengen.
 2. Indien bij leverancier door derden, welke in opdracht van leverancier ten behoeve van de opdracht van de afnemer werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht zullen deze met een vermeerdering van twintig procent bij afnemer in rekening worden gebracht.
 3. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de leverancier de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij afnemer in rekening brengen.
 4. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht door een derde in opdracht van de leverancier ten behoeve van de opdracht van afnemer en die van dien zelfde aard is zoals vermeldt in lid 3, zal leverancier ook deze volledig bij afnemer in rekening brengen.

Artikel 11 Uitvoering van de opdracht

 1. Leverancier zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien leverancier de werkzaamheden dient te verrichten op locatie van afnemer, althans een locatie aangewezen door afnemer, dient de afnemer kosteloos zorg te dragen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Indien voor de uitvoering van de opdracht de afnemer de leverancier software, elektronische bestanden of informatiedragers aanlevert, dient de afnemer te garanderen dat deze vrij zijn van virussen en defecten. Schade die leverancier ten gevolge het nalaten in deze lijdt, zullen bij de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Uitbesteding aan derden

 1. De leverancier heeft het recht om de opdracht uit te besteden aan derden.
 2. De offerte opgemaakt door derden, al dan niet op verzoek van de afnemer, hebben slechts een indicatieve strekking.
 3. Indien de leverancier voor eigen risico en rekening de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden niet voor de afnemer.
 4. Indien de leverancier op verzoek van de afnemer de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden ook voor de afnemer.

 

Artikel 13 Bijkomende kosten

 1. Alle bijkomende kosten, gemaakt in belang van de voltooiing van de opdracht gegeven door afnemer, dienen voor rekening van afnemer te komen.
 2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Alle bijkomende kosten, die ten gevolge zijn van een niet tijdige of geen aanlevering van de volgens leverancier benodigde volledige informatie en/of materialen, dienen voor rekening van afnemer te komen.
 4. Alle extra arbeidsuren die leverancier moet maken ten gevolge van hetgeen in lid 3 vermeldt zullen volgens het gebruikelijke door leverancier gehanteerde honorarium worden berekend en in rekening worden gebracht.
 5. Indien afnemer gegevens moet laten controleren door derden, zoals een accountant, en de uitkomst van controle meer dan 2% of 100 euro afwijkt van de gegevens van afnemer. Komen de kosten van de controle voor afnemer.

 

Artikel 14 Ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst

 1. De leverancier en afnemer behouden het recht om de overeenkomst met betrekking tot de opdracht te ontbinden en/of te beëindigen indien:
  1. de afnemer te kort komt in de diens nakoming;
  2. de afnemer zich dusdanig gedraagt dat er niet verlangd kan worden dat de opdracht afgerond wordt;
  3. de afnemer surseance van betaling of faillissement aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, of onder curatele wordt gesteld;
  4. afnemer zich niet heeft gehouden aan de verplichting, conform artikel 13 en 14 van deze voorwaarden;
  5. blijkt dat de afnemer onvoldoende kredietwaardig is. De beoordeling in deze is uitsluitend ter beoordeling van leverancier.
 2. De afnemer is bij ontbinding tenminste 50% van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs aan leverancier verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten, waaronder het honorarium voor de ingebrachte uren, meer bedragen dan de 50% van de afgesproken rekening, prevaleren deze kosten.
 3. Alle buitengerechtelijke kosten en rechtelijke kosten die leverancier moet maken ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst zullen voor rekening van afnemer
 4. De leverancier kan enkel en alleen in verzuim treden ten opzichte van de prestatie waarvan de afnemer kan bewijzen dat leverancier in verzuim is.
 5. Ten opzichte van alle overige prestaties, delen van prestaties inbegrepen, waarvan de afnemer niet kan bewijzen dat leverancier in verzuim is behoudt afnemer diens betalingsverplichting. Deze zijn na ontbinding direct opeisbaar.
 6. Indien er sprake is van grond zoals vermeld in lid 1 beschikt leverancier over een executoriale titel voor het tot dan verschuldigde bedrag alsmede het bedrag dat leverancier conform lid 2 aan leverancier toekomt.
 7. Indien er sprake is van een situatie zoals vermeld lid 1 onder c dient afnemer terstond leverancier over deze situatie te informeren, althans indien afnemer de wetenschap heeft dat deze situatie zich op korte termijn kan voordoen.

Artikel 15 Prijzen / Vergoeding

 1. De prijs voor de zaken zal berekend worden tegen de prijzen van leverancier voor geldend op de dag van levering. Indien de prijs op de dag van levering tien procent meer bedraagt dan de geoffreerde prijs heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. De ontbinding dient middels aangetekend schrijven te geschieden.
 3. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsstijging het gevolg is van maatregelen van overheidswege of transportkosten.
 4. De prijzen zijn in euro’s.
 5. Alle prijzen zijn exclusief: btw en/of, belastingen en/of heffingen van overheidswege en/of, emballagekosten en/of, transportkosten en/of, verpakkingskosten en/of verwijderingsbijdragen.
 6. Indien voor het verrichten van betaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden of prestaties leiden die redelijker wijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen zal leverancier de afnemer voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de werkzaamheden of prestaties.
 7. De diensten van leverancier worden in principe maandelijks aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij onderling tussen leverancier en de afnemer een andere schriftelijke afspraak is gemaakt.
 8. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw, eventuele verzend-, porto- en transportkosten en heffingen van overheidswege tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 9. Indien na opgave van offerte prijswijzigingen voordoen is de leverancier gerechtigd deze aan afnemer door te berekenen.

 

 

Artikel 16 Betalingen

 1. De betaling dient middels een vooruitbetaling van tenminste 25% vooraf dat de zaken geleverd worden te zijn voldaan.
 2. De resterende betaling dient binnen tien werkdagen aan leverancier te zijn voldaan.
 3. De betaling van de vergoeding en/of voorschot dient te geschieden op bankrekeningnummer van leverancier onder vermelding van factuurnummer welke vermeld staan op de factuur.
 4. De betalingen dienen te geschieden in euro’s.
 5. Indien de afnemer in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van tien werkdagen te voldoen dan zal leverancier afnemer in gebreke stellen. Na de eventuele termijn geboden in de ingebrekestelling treedt de afnemer van rechtswege in verzuim.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn afnemers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke afnemers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. Reclames met betrekking tot de factuur dienen binnen acht werkdagen schriftelijk leverancier te hebben bereikt.
 8. Leverancier is gerechtigd de levering in delen te leveren, hierdoor kan de afnemer de factuur in delen ontvangen.

Artikel 17 Emballagekosten

De afnemer dient leverancier te betalen voor de kosten die deze maakt met betrekking tot de emballage.

Leverancier zal deze kosten aan afnemer crediteren onder de voorwaarden:

 1. de afnemer zelf zorg voor draagt dat de emballage geretourneerd wordt aan leverancier;
 2. de emballage binnen één jaar na levering aan leverancier geretourneerd wordt;
 3. afnemer de emballage op merk en inhoud gesorteerd retourneert;
 4. deze emballage aan afnemer gefactureerd is en door afnemer betaald is.

 

Artikel 18 Verzuim, Proceskosten en Buitengerechtelijke kosten.

 1. Per herinnering, aanmaning of ingebrekestelling brengt leverancier tenminste 50 euro in rekening.
 2. Indien de afnemer verzuimt binnen de gestelde termijn, vastgesteld in artikel 18 lid 2, de factuur te voldoen zal leverancier afnemer in gebreke stellen. Na de eventuele termijn geboden in de ingebrekestelling treedt afnemer van rechtswege in verzuim.
 3. Indien de afnemer in verzuim blijft, is leverancier gerechtigd een opeisbare boete te vorderen van tenminste €1500,- (zegge vijftienhonderd euro). Deze boete zal deel uitmaken van de hoofdsom.
 4. Alle tijd die leverancier moet steken in het incasseren van de verschuldigde betaling en boetes zullen conform de tarieven vermeld op de website van leverancier aan afnemer worden berekend. Deze boete zal deel uitmaken van de hoofdsom.
 5. Vanaf het moment dat afnemer in verzuim treedt is afnemer 1,25% per maand verschuldigd. Indien de wettelijke rente hoger is zal de wettelijke rente prevaleren. Daar boven op is afnemer aan leverancier een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd van vijf procent gerekend over het openstaande bedrag, de boetes daarbij inbegrepen.
 6. Proceskosten, zoals deurwaarderskosten, incassokosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, ten gevolge van het verzuim van de afnemer zullen op afnemer worden verhaald.
 7. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €350,- excl. BTW.

 

Artikel 19 Incassokosten

 1. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van afnemer.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 20 Opschorting, staking en ontbinding

 1. Indien afnemer de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt of bij betaling in gebreke blijft is leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, te staken of om een bankgarantie te vragen.
 2. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens leverancier niet nakomt is leverancier gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen afnemer en leverancier zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Vanaf het moment dat afnemer of leverancier surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd.
 4. De partij die ontbindt, staakt of opschort is in de ruimste zin des woord aansprakelijk voor de gevolgen in deze, tenzij het deze partij niet te wijten is.
 5. De leverancier is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interesten, gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van afnemer.

 

 

 

 

Artikel 21 Overmacht

 1. Als overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van leverancier, leverancier gedeeltelijk of geheel beperken de opdracht naar behoren of tijdig uit te voeren.
 2. De overeenkomst kan door leverancier worden ontbonden of beëindigd indien er sprake is van overmacht aan diens zijde.
 3. Lid 2 is alsmede van toepassing indien er sprake is van overmacht bij leveranciers, of derden die in opdracht van leverancier de opdracht geheel of ten dele hebben uitgevoerd, van leverancier.
 4. leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht tenzij er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat afnemer aan vergoeding heeft betaald en/of verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, mits deze te wijten is aan bewuste nalatigheid van leverancier.
 2. Voor normale slijtage of verkleuring van zaken kan leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk twee maanden na leveringsdatum bij de leverancier te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding.
 4. Afnemer is gehouden leverancier schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
 5. Afnemer is, indien hij overweegt leverancier aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met leverancier in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
 6. De aansprakelijkheid van de leverancier is uitgesloten indien:
  1. de schade is ontstaan ten gevolge van een fout of tekortkoming te wijten aan de afnemer, de materialen van afnemer of een door afnemer ingeschakelde derden:
  2. indien de schade te herleiden is naar een misverstand ontstaan door een gedane mededeling, ter hand gestelde handleiding of instructie van afnemer of van een door afnemer ingeschakelde derden;
  3. indien de schade het gevolg is van een wijziging van de offerte, prijsopgaven of facturen van toeleveranciers of leverancier;
  4. indien een fout of tekortkoming voorkomen had kunnen worden door een afnemer gegeven controlemogelijkheid en afnemer die mogelijkheid achterwege heeft gelaten.
 7. De aansprakelijkheid inzake indirecte schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van leverancier zoals gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie is door leverancier uitgesloten.
 8. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot onderstaande schades indien deze leverancier kan worden toegerekend. Hieronder wordt enkel verstaan:
  1. de redelijke onderzoekskosten naar de omvang en oorzaak van een aan leverancier toe te rekenen schade;
  2. de redelijke herstelkosten ten gevolge van een door leverancier gebrekkig geleverde prestatie;
  3. de kosten ten gevolge van de schadebeperkingplicht van afnemer;
 9. Twaalf maanden nadat een aan leverancier toerekenbare schade is ontstaan komt de aansprakelijkheid van de leverancier te vervallen.
 10. Indien de leverancier op locatie van de afnemer, althans een locatie aangewezen door afnemer, de opdracht dient uit te voeren, dient de afnemer zorg te dragen voor een verzekering welke schades, welke geen gevolg zijn van de werkzaamheden verricht door leverancier, dekt. Hierbij moet worden gedacht aan simpele ongelukken zoals het omstoten van een vaas of iets dergelijks.
 11. Indien de afnemer een zakelijke klant betreft, en leverancier aansprakelijk is voor de geleden schade, is de schadevergoeding beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de afgelopen maand.
 12. De afnemer vrijwaart leverancier van alle aanspraken van derden welke gevolge is van een toerekenbare aansprakelijkheid van leverancier.
 13. De exoneratie voor schades bedongen in dit artikel gelden ook voor ondergeschikten, derden en/of werknemers van leverancier.

 

 

Artikel 23 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken van de levering dienen binnen 48 uur door afnemer aan leverancier bekend te zijn gemaakt.
 2. Reclames met betrekking tot onzichtbare gebreken van de levering dienen binnen 168 uur door afnemer aan leverancier bekend te zijn gemaakt.
 3. De reclames dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd door afnemer te worden ingediend, opdat leverancier in staat is adequaat te reageren.
 4. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de levering te komen bezichtigen.
 5. Het recht van reclame voor afnemer vervalt indien deze leverancier niet de gelegenheid, zoals bedongen in lid 4, geeft.
 6. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en zover mogelijk, de schade van afnemer te beperken of ongedaan te maken, althans de opdracht opnieuw uit te voeren zover dat naar objectieve maatstaven nog mogelijk is.
 7. In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft leverancier de keuze tussen aanpassing van de vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
 8. Indien de afnemer een bezwaar heeft ten opzichte van de factuur dient hij dit acht dagen na factuur datum schriftelijk aan de leverancier te melden. Dat schort nimmer de betalingsverplichting van afnemer
 9. Bij tegenstrijdigheid van de gegevens uit de administraties van afnemer en leverancier prevaleren de gegevens van leverancier.
 10. In geval van reclame is afnemer verplicht zo gedetailleerd mogelijk diens klacht te formuleren, opdat leverancier in staat is adequaat te reageren.
 11. De afnemer dient binnen twee maanden na levering schriftelijk leverancier in kennis te stellen van zichtbaar gebrek.
 12. Indien de afwijking in het geleverde werk ten opzichte van het oorspronkelijke model, ontwerp, proef of tekening van geringe betekenis is kan afnemer niet het werk afwijzen, de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.
 13. Indien een voorgenoemd termijn is verstreken, kan de afnemer zich hier niet in rechte op beroepen, en wijst leverancier elke vorm van aansprakelijkheid af.

Artikel 24 Garantie

 1. Leverancier geeft op diens geleverde werkzaamheden en zaken een garantie conform de garantie van diens leveranciers.
 2. Leverancier kan geen garantie geven, en geven ook geen grond voor reclame, met betrekking tot:
  1. wijzigingen van technische aard door de toeleverancier van leverancier, zoals het veranderen van verpakkingen;
  2. wijzigingen ten gevolge van gewijzigde overheidsvoorschriften;
  3. geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat etc.;
  4. kleurwijzingen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden;
  5. door ondeskundig gebruik.

 

Artikel 25 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat afnemer aan al diens verplichtingen heeft voldaan.
 2. Afnemer is verboden geleverde zaken te verpanden.
 3. Afnemer is verplicht geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.
 4. De polis van de verzekering zoals vereist in lid 3 dient op verzoek van leverancier ter inzage worden aangeboden.
 5. Indien er sprake is van een adviserende dienstverlening geldt dat er een eigendomsvoorbehoud ligt op de nog openstaande facturen van leverancier op afnemer.
 6. De afnemer kan zich niet beroepen op een vergoeding van bewaringskosten of retentierechten als leverancier een beroep doet op diens eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 26 Retentierecht

Wanneer leverancier zaken van de afnemer onder zich heeft, is leverancier gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van oude en huidige facturen, mits de afnemer genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 27 Geheimhoudingsplicht

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ter kennis is genomen tijdens, voor en na de overeenkomst.

 

Artikel 28 Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten een beroep op de rechter doen.
 3. Het Nederlandse recht prevaleert bij zowel nationale als internationale geschillen alsmede bij deze algemene voorwaarden.
 4. De nietigheid of vernietiging van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zal nimmer ten gevolge hebben dat deze algemene voorwaarden in diens geheel nietig of vernietigbaar is.
 5. Dit artikel geldt ook voor internationale partijen.
 6. Het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.